فیلم/ هدف تخریب افکار انسان در گذر زمانافزایش سن یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند توضیحات کاهش توانایی افکار است، از میزان در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر نورون های ذهن پس اجتناب کرده اند ۳۵ سالگی البته است افزایش خواهد یافت به منظور که شخص روزانه ۱۰۰۰۰۰ نورون را اجتناب کرده اند کف دست می دهد. در زیر سایر علل بیماری آلزایمر در قالب ویدئویی مختصر حاضر شده است.