قتل زشت نتیجه فانتاسم عالی “شخص شیشه ای” است.قاتل جوان همراه خود فانتاسم بر تأثیر خوردن قرص را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه، پیرمرد ۷۰ ساله ای را همراه خود ضربات بسیاری چاقو در جاده هزار دستجاه کشت.