قطعی برق ٨ دفتر و بانک پر مصرف در شهر گلبهار


به گزارش تابناک رضوی از گلبهار، رضا لنگری مدیرعامل نیروگاه گلبهار گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بانک ها و سازمان های عمومی و دولتی نسبت به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات کاری نسبت به مدت مشابه اقدام کنند. دوره سال گذشته و ۶۰ درصد در ساعات خارج از خدمت.

مدیر برق شهرستان گلبهار گفت: آیین نامه مذکور از هفته گذشته در خراسان رضوی اعمال شده است و بر اساس آیین نامه مذکور ۲۵ دفتر مصرف بزرگ و ۲۵ دفتر مصرف بزرگ دیگر در استان خراسان رضوی مستثنی هستند.مصرف در گلبهار.

گفتنی است، سخنگوی شرکت برق استان خراسان رضوی چند روز پیش از قطع برق ۱۰۳ اداره و بانک پرمصرف مشهد و سایر شهرستان های خراسان رضوی خبر داد.