ماجرای روستایی که در زمان رضاخان ناپدید شد!
زمانی که رضاخان تصمیم به ساخت کاخ سعدآباد گرفت، قسمت زیادی از زمین روستای جعفرآباد با قرار گرفتن در طرح ساخت و توسعه کاخ ویران شد. اما بسیاری از چنارهای تنومندی که امروزه در قسمت های شرقی کاخ سعدآباد وجود دارد، آخرین بازماندگان روستای کجری هستند.