ماجرای سارقی که رتبه ۱۳۶ کنکور ریاضی بود!
برای این که به دوستانم ثابت کنم «بزرگ شده ام»، نخ سیگار را از لای انگشتان او برداشتم و میان دو لبم گذاشتم. دوست دیگرم نیز یکی از آن سیگار‌های تعارفی را برداشت، ولی نفر سوم به راحتی «نه!» گفت و از کنار ما رفت!