مادرشوهرم در اطلاعیه تسویه حقوق موسسه مالی مرکزی: نحوه تسویه حیاتی استعبدالناصر حامتی، رئیس سابق موسسه مالی مرکزی کسب اطلاعات در مورد ادعا تسویه حقوق موسسه مالی مرکزی نوشت: تسویه حقوق منصفانه نیاز قانونی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایستی نحوه تسویه آن ادعا شود.