ماراتن مسکن در ۳۱ استانآمار به روز شده در مورد فاصله بین درآمد خانوار و کلید خانه کاهش زمان انتظار برای صاحبان خانه برای اولین بار برای خرید آپارتمان در سال ۱۴۰۰ را نشان می دهد. بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از تغییرات درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰، بررسی ها نشان می دهد که دوره انتظار خانوارهای ایرانی بر اساس میانگین درآمد سالانه خانوار و همچنین بر اساس میانگین به ۳۱ سال رسیده است. قیمت مسکن در کشور در سال گذشته . این مقدار در سال ۲۰۹۹ معادل ۳۶ سال بوده است.