ماهواره «خیام» با کاربردهای مانیتورینگ در مناطق مختلف از قزاقستان به فضا پرتاب شد


بر اساس گزارش شفاف«خیام» گام مهمی برای ارائه داده های ماهواره ای و توسعه کاربردهای صنعت فضایی در کشور است.

با همکاری روسیه، ماهواره خیام هفته آینده از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان با پرتابگر سایوز پرتاب خواهد شد.

این ماهواره که متعلق به سازمان فضایی ایران است، با حسگرهای دقیق در طیف های مختلف، زیرساخت مناسبی برای غنی سازی نقاط مختلف کشور خواهد بود.

ارتقای بهره وری کشاورزی، پایش دقیق منابع آبی کشور، مدیریت مخاطرات طبیعی، پایش تغییرات کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیرقانونی و جنگل زدایی، پایش مخاطرات زیست محیطی، پایش معادن و اکتشافات معدنی، پایش مرزهای زمینی از جمله کاربردهای انتقال داده از ماهواره خیام دریافت می شود. .

سازمان فضایی ایران در کنار توسعه ظرفیت‌های داخلی در زمینه ساخت و پرتاب ماهواره‌های مورد نیاز کشور و توسعه ایستگاه‌های زمینی مربوطه، به رفع نیازهای کنونی کشور در زمینه تامین داده‌های ماهواره‌ای از طریق همکاری های علمی و فناوری پیشرفته با کشورهای پیشرو در صنعت فضایی جهان علاوه بر رفع نیازهای کشور، با انتقال دانش و تجربه، بومی سازی فناوری فضایی را در کشور تسریع کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان ماهواره فضایی، اخبار تکمیلی درباره مشخصات این ماهواره و کاربردهای آن هفته آینده پس از پرتاب ماهواره اعلام خواهد شد.