ماکارونی و دهک‌های فقیر
این یعنی اثر گران شدن ارد و ماکارونی بر جامعه روستایی که (هم اکنون هم فقیرتر و هم بیشتر متاثر از اثرات کروناست) عمیق‌تر و شدیدتر است.