مبلغ فطریه رمضان ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی مراجع تقلید گفتن شد


به گزارش شفاف، مبالغ فطریه مراجع عظام تقلید بدین رئوس مطالب است:

محل کار آیت الله العظمی خامنه‌ای:

مکلف باید برای خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که نانخور او هستند برای هر نفر، عالی صاع (تقریباً سه کیلوگرم) گندم هر دو جو هر دو خرما هر دو کشمش هر دو برنج هر دو ذرت هر دو مشابه اینها به مستحق بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر پول یکی اجتناب کرده اند اینها را هم بدهد، کافی است.

ضمناً زکات فطره امسال (۱۴۰۱) به‌قیمت گندم برای هر نفر، «چهل هزار تومان» گفتن شده است.

 

محل کار آیت‌الله العظمی سیستانی:

گندم: ۴۰ هزار تومان
برنج ایرانی: ۲۲۵ هزار تومان
برنج غیرایرانی: ۶۰ هزار تومان

محل کار آیت‌الله العظمی وحید خراسانی:

گندم: ۴۰ هزار تومان
برنج: ۱۴۰ هزار تومان

محل کار آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی:

گندم: ۴۰ هزار تومان
برنج ایرانی: ۲۵۰ هزار تومان
برنج پاکستانی: ۱۱۰ هزار تومان
برنج هندی: ۷۵ هزار تومان

کفاره افطار غیرعمدی برای {هر روز}، عالی سبک طعام (حدود ۹۰۰ خوب و دنج به‌حساب گندم) است کدام ممکن است باید به مسکین (شخص خاص کدام ممکن است معیشتش سختتر اجتناب کرده اند فقیر است) تیز کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت ضمانت می‌توان قیمت آن را به مسکین داد به همان اندازه به‌وکالت اجتناب کرده اند مکلف، برای خودش این مقدار طعام بخرد.

طبق اطلاعیه این مرجع تقلید، آیت‌الله‌ شبیری زنجانی، مبلغ ۴۰ هزار تومان را بابت زکات فطره هر نفر (به‌حساب قیمت گندم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۱۰ هزار تومان را برای کفاره افطار گفتن کرد.

محل کار آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:

گندم: ۴۰ هزار تومان
برنج: ۱۵۰ هزار تومان

براساس تذکر آیت الله ‌مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ چهل هزار تومان (۴۰۰.۰۰۰ ریال) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار تومان (۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال) گفتن شده است کدام ممکن است مؤمنین در انواع هر عالی اجتناب کرده اند این چیزها مخیر هستند.

کفاره روزه غیرعمد مبلغ هشت هزار تومان (۸۰.۰۰۰ ریال) است کدام ممکن است باید به‌صورت نان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن شود؛ علاوه بر این کفاره روزه عمد مبلغ چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد هزار تومان (۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال) است.

محل کار آیت‌الله العظمی سبحانی:

گندم: ۴۰ هزار تومان
برنج: ۱۵۰ هزار تومان

میزان زکات فطره برای هر نفر، عالی صاع (کدام ممکن است تقریباً سه کیلو) گندم هر دو برنج هر دو جو هر دو خرما هر دو کشمش هر دو ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه اینها است، مکلّف است پول یکی اجتناب کرده اند اینها را طبق قیمتی کدام ممکن است در محل خودش دارد، محاسبه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فقیر بپردازد.

میزان زکات فطره برای هر شخص سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل اجتناب کرده اند آرد چهل (۴۰) هزار تومان است.

محل کار آیت‌الله العظمی نوری همدانی:

بسم الله الرحمن الرحیم

همراه خود آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات مؤمنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمنات، میزان زکات فطره ازسوی محل کار مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی «سبک ظله العالی» به‌رئوس مطالب ذیل گفتن شد:

خصوصی کدام ممکن است تیز کردن زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که نان‌خور او هستند، هر نفری عالی صاع (۳ کیلو) اجتناب کرده اند خوراکی‌های رایج شخصی (مشابه گندم، برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید…) هر دو مبلغ آن را به‌عنوان فطریه بپردازد.

همراه خود ملاحظه به اینکه قیمت گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج در شهرهای مختلف، قابل دستیابی است تمایز داشته باشد، لذا مؤمنین می‌توانند برابر بخشها مذکور را بر طبق قیمت محل مسکن شخصی، محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن کنند.

محل کار معظم‌له مبلغ قوت غالب گندم را ۴۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت غالب برنج ایرانی را ۱۵۰ هزار تومان گفتن می‌نماید کدام ممکن است مؤمنین در تیز کردن یکی اجتناب کرده اند آن مخیر می‌باشند.