مذاکرات هسته ای پیشرفت کرده است، اما آیا این برای نجات برجام کافی است؟
تحلیلگران معتقدند بهترین نتیجه می تواند یک صلح سخت و سرد باشد که در آن هیچ یک از طرفین تشدید تنش ها را انتخاب نکنند. با این حال، حتی اگر این تعادل حاصل شود، در معرض بی اعتمادی مداوم و تحریکات احتمالی از سوی اقدامات اشخاص ثالثی مانند اسرائیل خواهد بود.