مرزهای عراق بسته است/ گذرنامه ویژه اربعین صادر نمی شود
میراحمدی در پیوند تصویری با شبکه خبر، ادامه وضعیت موجود را قطعاً خطرات جدی برای سلامت زائران به همراه دارد و افزود: همه اعضای شرکت کننده در این جلسه بر این موضوع اتفاق نظر داشتند و به شدت نگران بودند. اساس نگرانی عدم آمادگی و پایه ها و سکوهای طرف عراقی در سرعت پذیرش زائران، سرعت انتقال زائران و نامناسب بودن امکانات در آن سوی مرز یعنی. جمعیت زیاد و هوای گرم