معادل استیک یک غذای گیاهی غیر بشر است: تغذیه


در اینجا به دنبال طعم نیستید ، اما استفاده از گیاهان از نظر تغذیه معادل یک استیک است و هیچ چیز ساخته دست بشر نیست.

من می پرسم چون کنجکاو هستم که بهترین راه برای مصرف انرژی کدام است. قانون کلی این است که با عبور از زنجیره غذایی انرژی زیادی از دست می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید