ملی پلاس، تحولی جدید در مشتری مداری ملیاهمیت راه اندازی و گسترش شعب ناسیونال پلاس در این است که در صورت شناسایی نقاط ضعف و قوت خدمات الکترونیکی در آن شعب، با ایجاد بستر مناسب در سیستم های الکترونیکی مختلف، از ازدحام غیرضروری در شعب کاسته می شود. همچنین استفاده تمامی اقشار جامعه به ویژه جوانان از خدمات بانکداری الکترونیک توسعه می یابد.