ممکن است دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان را ترجیح می دهم / نیکی


به گزارش پایگاه خبری صراط، دعای در زمان حال گرانقدر در یازدهمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان اقامه تبدیل می شود.

به تماس گرفتن خدا

خدایا به ممکن است خیر عطا کن

خدایا {در این} ماه به ممکن است برکت بده

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن نافرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی را برای ممکن است منفور مونتاژ.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گناهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهان ممکن است بیزارند

را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل مرا در آن سرخ کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل دارم

همراه خود کمک خواهید کرد، کمک افرادی که در جستجوی کمک هستند

همراه خود کمک شاکیان