مناسب؛ برانوند در یک واحد قدمی به پرسپولیس بازگشت
دروازه بان کارکنان سراسری ایران می گوید اولویتش در فصل بلند مدت پرسپولیس {خواهد بود}.