من می خواهم مهدی باکری نیستم! | پایگاه خبری تحلیلی عدالت


احسان گل محمدی روزنامه نگار در یادداشتی نوشت:

موضع مهدی در بخشی اجتناب کرده اند فیلم آرم می دهد کدام ممکن است حضور حمید باکری در جاده مقدم نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل مجدد لباس سپاه مشروط به نوشتن توبه نامه است.

همراه خود اینکه معتقد است هیچ اشتباهی انجام نداده است کدام ممکن است خواستن به نوشتن سازمانی داشته باشد، با این حال این توبه نامه را می نویسد به همان اندازه راهی پیدا کند به جاده مقدم برود.

علاوه بر این این ماجرای رد شدن انواع شهید سلیمانی برای سپاه را همگی شنیدیم. غلامرضا کرمی رد انواع شهید سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر در کنترل وسط تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر آثار ستاد دوباره کار کردن عتبات می گوید: بود. در نظر گرفته شده کردم چرا باید چنین افرادی در سپاه پاسداران باشند؟ این دلیل است او را در انواع رد کردم!

«من می خواهم مهدی باکری نیستم» در فیلم مهدی موکیف این دیالوگ را عالی سرباز خاص می تنبل.

ماجرا اجتناب کرده اند این قرار بود کدام ممکن است جبهه مملو اجتناب کرده اند پیکرهای شهدا بود. فرمانده در {پاسخ به} این انتخاب روی حیله و تزویر اظهار داشت کدام ممکن است ردیابی ها هیکل باید اجتناب کرده اند ابرو مخلوط شود، با این حال سرباز عقب نمی نشیند.

فرمانده به سرباز مهدی باکری می گوید[ فرمانده لشکر] “خواه یا نه بازگشت جسد برادرش را مشروط به بازگشت همه جنازه ها می کنی؟ سپس جسد دوستت را در میل قرار می دهی؟”

سرباز پاسخ می دهد: من می خواهم مهدی باکری نیستم.

موضوع این نظر فیلم مقام مهدی نیست، موضوع خودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرخودی ایرانیان است.

وقتی مدیریت های بچه ها حاضر به نشستن بر بالا عالی سفره در شرایط دوره ای نمی شوند، تعدادی از نفر مثل شهید سلیمانی با بیرون کینه وارد نبرد شدند، در حالی کدام ممکن است در شرایط دوره ای هیچکس در نظام به آنها اعتقاد نمی کرد؟ جوانی کدام ممکن است برای عالی حرفه آسان مورد اعتقاد رژیم نیست، حتماً در زمان نبرد اجتناب کرده اند شخصی می پرسد کدام ممکن است چه روزی مجوز آسان هر دو کار در یک واحد اداره استاندارد را بگیرد.[نه امنیتی و حساس] من می خواهم مورد اعتقاد نیستم چطور میتونم در نبرد همراه خود ملت خارجی نمایندگی کنم صحبت اجتناب کرده اند اعتقاد هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برم نبرد؟

متاسفانه اکثر بچه ها ۹ باکره هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ سلیمانی!

در زمان صلح همه را باید اجتناب کرده اند داخل در تذکر گرفت به همان اندازه در زمان نبرد نظم را اجتناب کرده اند داخل تلقی کرد.

نکته تولید دیگری اینکه شخصیت باکری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیمانی در بین مسئولان کمتر شناسایی شده است است، وقتی مهدی باکری اجتناب کرده اند هیکل برادرش سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارتی تفریحی نکرد، رزمنده رفتار مدیریت را تکرار نکرد، عجب روزگار پر اجتناب کرده اند تبعیض!

جایگاه فیلم مهدی نهیبی اینجا است کدام ممکن است مسئولان بدانند در شرایط روی حیله و تزویر مردمان آنطور کدام ممکن است می گویند رفتار نمی کنند، حتی همراه خود مدیریت مثل مهدی باکری، بیان نشده نماند در روزی کدام ممکن است تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه قطع پاسخگویی ها بین خانوار ها همه گیر شده است. .

این سکانس مونتاژ فیلم مهدی باید چندین بار به مسئولان آرم داده شود به همان اندازه بدانند رفتار دقیق چیست! مهمتر اجتناب کرده اند آن، مردمان معمولاً اجتناب کرده اند رفتار دقیق نمونه نمی گیرند، چه رسد به املایی کدام ممکن است مملو اجتناب کرده اند خطاها است!

انتهای پیام