مهم نیست
اصطلاحات ذهنی و ذهنی برای اهداف زیادی به کار می روند و تاریخ پرتلاطم آنها معانی مختلفی به آنها داده است. روانپزشکان در مورد “بیماری روانی” صحبت می کنند، دانشمندان علوم شناختی، روانشناسان و برخی از فیلسوفان ادعا می کنند که “ذهن” را مطالعه می کنند و بسیاری در مورد “مشکل ذهن و بدن” صحبت می کنند. اینها تنها چند نمونه است، اما در هر یک از آنها ذهن و ذهن معانی متفاوتی دارند. منظور ما از «ذهن» و «ذهن» دقیقاً چیست؟ و چرا ابهام مفهومی منجر به از دست دادن ایده “ذهن” شده است؟