مورینیو: اجتناب کرده اند هواداران رم به خاطر عدم پیروزی عذرخواهی می کنم. رم حق شکست ناپولی را نداشت!


فرانچسکو ۱۰

فدای اوج خدمه، هر ورزشی بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر تبدیل می شود
ضربه پنالتی ناپولی کاملاً یکسان صحنه هفته قبلی مقابل سالرنیتانا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخیتاریان نبود (هر ۲ پنالتی بودند)
نیازی به ادعا کردن خطا با اشاره به زانیلو نیست