موشک هایپرسونیک چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه واقعاً کار می کند؟
روسیه اخیراً در نبرد همراه خود اوکراین در بخش غربی این ملت اجتناب کرده اند منصفانه موشک مافوق صوت هر دو مافوق صوت استفاده کرد. این خبر باعث اولویت متعدد اجتناب کرده اند ساکنان جهان شد. سیستم های مافوق صوت {به دلیل} امکانات مانور بالا در هنگام حرکت ممکن است منصفانه شبح باشد. این موشک ها می توانند در حین حرکت در مدت زمان کوتاهی تنظیم جهت داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی حرکت آنها را دردسر کنند.