میرشاد ماجدی و دراگان اسکوچیچ سر FS فریاد زدند


ML9 یونایتد

میرشاد ماجدی تپه ای است بدتر از عزیزی خادم

هر کس دنبال منافع خودش است

همین میرشاد ماجدی سراجی را به قتل خادم در پای عزیزی بست و به سراجی قول داد که او را نگهبان او کند.

در روز انتخاب بزرگتر موقت سرایی را زیر پای خود کشید و حتی در روز مجمع عمومی او را از هیئت مدیره اخراج کرد.

روند آماده سازی تیم ملی را هم ببینید