میزان فطریه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها بلعیدن آنعقیق:یکی اجتناب کرده اند اعمال واجب در روز عید فطر پرداختن زکات فطره است. زکات فطره هر دو زکات فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فطریه صنوبر حدود سه کیلوگرم اجتناب کرده اند خوراکِ غالب مربوط به گندم، جو، خرما، برنج، کشمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قیمت آن به‌ازای هر نان‌خور به‌رویداد عید فطر. اسبابک ها بلعیدن زکات فطره شبیه به اسبابک ها هشت گانه زکات مال (فقیر، مسکین، آزادی بردگان، بدهکار، مؤلفه قلوبهم، مأموران مخلوط‌آوری زکات، فی سبیل‌الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابن سبیل) است. بعد از همه بنا بر تذکر برخی مراجع تقلید، هشدار واجب هر دو مستحب است کدام ممکن است به فقیر صنوبر گردد. زمان صنوبر زکات فطره، در گذشته اجتناب کرده اند نماز عید فطر هر دو در گذشته اجتناب کرده اند ظهر عید فطر است. بر ایده روایات، صنوبر زکات فطره پایان دادن‌کننده روزه، باعث قبولی آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن‌کننده زکات مال است.

مبلغ فطریه ۱,۴۰۱ بنا بر ادعا محل کار مراجع تقلید به رئوس مطالب ذیل است:

محل کار آیت الله خامنه‌ای

مکلف باید برای خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که نان‌خور او هستند برای هر نفر، منصفانه صاع (تقریباً سه کیلوگرم) گندم هر دو جو هر دو خرما هر دو کشمش هر دو برنج هر دو ذرت هر دو مربوط به اینها به مستحق بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر پول یکی اجتناب کرده اند اینها را هم بدهد، کافی است. ضمناً زکات فطره امسال (۱۴۰۱) به هزینه گندم برای هر نفر، «چهل هزار تومان» ادعا شده است.

صنوبر زکات فطره به واجب النفقه

۳۰) خواه یا نه پدر می‌تواند زکات فطره را به فرزند دانشجوی شخصی کدام ممکن است محتاج است، بدهد؟

اگر فرزندان فقیر باشند، پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر باید مخارج واجب آنان را بپردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان چیزی اجتناب کرده اند زکات فطره را بابت مخارج مسکن به آن است‌ها داد ولی برای ادای دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مایحتاجی کدام ممکن است تهیه کنید آن بر پدر واجب نیست انواع ندارد.

صنوبر زکات فطره به خویشاوندان

۳۱) خواه یا نه جایز است زکات فطره را به‌عنوان پاداش، به خویشاوندان آبرومند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحق داد؟

می‌تواند به‌عنوان پاداش بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز نیست به او بگوید زکات فطره است؛ ولی باید در نیّت قصد زکات تدریجی.

بلعیدن زکات فطره

۳۲) همه وقت مقدار منصفانه‌سوم زکات فطره‌ی مخلوط‌آوری‌شده، برای مخارج مسجد برداشته می‌شود (همراه خود اینکه مسجد دارای موقوفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد ختم می‌باشد) خواه یا نه دقیق است؟

هشدار اینجا است کدام ممکن است آن را به فقرای شیعه بدهند.

بلعیدن زکات فطره در امور زیبایی شناختی

۳۳) خواه یا نه جایز است زکات فطره را در امور زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی کدام ممکن است باعث نشر معارف دین می‌شود صرف کرد؟

صرف زکات فطره در راه نشر معارف دین انواع ندارد؛ ولی هشدار اینجا است کدام ممکن است آن را به فقیر بدهند.

محل کار آیت الله سیستانی

گندم: ۴۰ هزار تومان

برنج ایرانی: ۲۲۵ هزار تومان

برنج غیرایرانی: ۶۰ هزار تومان

مسأله ۲۰۲۳ زکات فطره را بنا بر هشدار واجب باید ساده به فقرای شیعه صنوبر کرد کدام ممکن است دارای شرایط قبلی در مستحقین زکات مال هستند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنانچه در شهر اجتناب کرده اند فقرای شیعه کسی نباشد می‌تواند آن را به فقرای تولید دیگری مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.

مسأله ۲۰۲۴ اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به بلعیدن او برساند، هر دو به واسطه دادن به ولی او، ملک طفل نماید.

مسأله ۲۰۲۵ فقیری کدام ممکن است فطره به او می‌دهند، مورد نیاز نیست عادل باشد، ولی هشدار واجب کدام ممکن است به شراب‌خوار، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌نماز، را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کسی که} گستاخانه معصیت می‌تدریجی، فطره ندهند.

مسأله ۲۰۲۶ به {کسی که} فطره را در معصیت بلعیدن می‌تدریجی، نباید فطره بدهند.

مسأله ۲۰۲۷ هشدار مستحب کدام ممکن است به ۱ فقیر کمتر اجتناب کرده اند منصفانه صاع فطره ندهند، بجز به فقرایی کدام ممکن است مخلوط شده‌اند نرسد، ولی اگر تا حد زیادی بدهند هیچ انواع ندارد.

مسأله ۲۰۲۸ اگر اجتناب کرده اند جنسی کدام ممکن است قیمتش ۲ برابر قیمت روزمره ، مثلاً اجتناب کرده اند گندمی کدام ممکن است قیمت آن ۲ برابر قیمت گندم روزمره است، نصف صاع بدهد کافی نیست، اما علاوه بر این اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.

مسأله ۲۰۲۹ انسان نمی‌تواند نصف صاع را اجتناب کرده اند منصفانه جنس مثلاً گندم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصف تولید دیگری آن را اجتناب کرده اند جنسی تولید دیگری، مثلاً جو بدهد، اما علاوه بر این اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.

مسأله ۲۰۳۰ مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگان فقیر شخصی را بر دیگران مقدّم دارد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به است کدام ممکن است اهل علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضل را به دیگران نیز مقدم دارد.

مسأله ۲۰۳۱ اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه پولی را کدام ممکن است او داده اجتناب کرده اند بین نرفته باشد، باید پس بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مستحق بدهد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نتواند بگیرد، باید اجتناب کرده اند مال خودش عوض فطره را بدهد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند بین گذشت باشد، در صورتی کدام ممکن است گیرنده فطره می‌دانسته آنچه را کدام ممکن است گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست، را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان باید عوض فطره را بدهد.

مسأله ۲۰۳۲ اگر کسی بگوید فقیرم، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آنکه اجتناب کرده اند آگاه او ضمانت پیدا شود، هر دو انسان بداند کدام ممکن است قبلاً فقیر {بوده است}.

محل کار آیت الله وحید خراسانی

گندم: ۴۰ هزار تومان

برنج: ۱۴۰ هزار تومان

محل کار آیت الله شبیری زنجانی

گندم: ۴۰ هزار تومان

برنج ایرانی: ۲۵۰ هزار تومان

برنج پاکستانی: ۱۱۰ هزار تومان

برنج هندی: ۷۵ هزار تومان

محل کار آیت الله مکارم شیرازی

گندم: ۴۰ هزار تومان

برنج: ۱۵۰ هزار تومان

کفاره روزه غیر عمد مبلغ هشت هزار تومان برابر ۸۰.۰۰۰ ریال است کدام ممکن است باید به صورت نان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر شود؛ علاوه بر این کفاره روزه عمد مبلغ چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد هزار تومان برابر ۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال است.

محل کار آیت الله نوری همدانی

خصوصی کدام ممکن است صنوبر زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که نان خور او هستند، هر نفری منصفانه صاع (۳ کیلو) اجتناب کرده اند خوراکی‌های رایج شخصی (مربوط به گندم، برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) هر دو مبلغ آن را شناخته شده به عنوان فطریه بپردازد.همراه خود ملاحظه به اینکه قیمت گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج در شهرهای مختلف، قابل انجام است تمایز داشته باشد، لذا مؤمنین می‌توانند برابر بخشها مذکور را بر طبق قیمت محل مسکن شخصی، محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر نمایند. محل کار معظم له مبلغ قوت غالب گندم را ۴٠ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت غالب برنج ایرانی ١۵٠ هزار تومان ادعا می‌نماید کدام ممکن است مؤمنین در صنوبر یکی اجتناب کرده اند آن مخیر می‌باشند.

زکات فطره بر کسانی واجب است کدام ممکن است در ساعت شب عید فطر اولاً مکلف باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً فقیر نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثالثاً نان‌خور دیگران هم محسوب نشوند. افرادی که دارای این شرایط هستند زکات فطره را باید بپردازند. وقت صنوبر زکات فطره اجتناب کرده اند ساعت شب عید {است تا} ظهر روز عید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی فقهای تولید دیگری بنا بر هشدار باید در گذشته اجتناب کرده اند نماز عید زکات فطره را بپردازند. اگر کسی برایش این امکان وجود نداشت، یعنی ورود نداشت هر دو امکان پرداختن نبود لااقل کنار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا بگذارد به همان اندازه بعداً ادا تدریجی.