نیاز نظارت بر بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قیمت ها به طور قابل توجهی در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان


به گزارش شفاف به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری، آقای ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در مونتاژ هیأت مقامات همراه خود دقیق اینکه مقامات ایجاب می تنبل همه اجزای تشکیلات اجرایی متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدل باشند، افزود: تحرکات مقامات نباید محدود شود نهضت وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان آنها». تحمیل امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید در گروه در گرو ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده همه کسانی است کدام ممکن است در مقامات خدمت می کنند.
رئیس جمهور همراه خود ردیابی به گزارش وزیر انرژی اجتناب کرده اند میزان ذخایر آب در ملت، بر لزوم رعایت الگوی بلعیدن دقیق تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تجهیزات های اجرایی اصل داد الگوی دقیق بلعیدن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن تمرکز کنند. سنت. {در این} زمینه.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی، لزوم حاضر گزارش کار کردن مالی مقامات را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شبهات برای افراد عقده روانشناختی تحمیل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر دیر یا زود به شبهات پاسخ داده نشود، عقده روانی مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر ساز تبدیل می شود.