همراه خود برگزیدگان گذشته تاریخی فوتبال ایران. نیمه اول/ آتیلا هگازی: پدرم ذکر شد به تصویر کشیدن عکس دارم!


در ایام نوروز بهتر از های قرن را به محدوده بزرگان صاحب تذکر فوتبال ایران شبیه ناصر هگزی، پرویز گلیشخانی، محمد بنجلی، مجتبی محرمی، مهدی مهدوی کیا، کریم باقری، علی پروین، ناصر محمدخانی، علی کریمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی آوردیم. دایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن روشن شناخته شده به عنوان بهتر از شرکت کننده قرن محدوده شدند.

به مشاوره هواداران، آتیلا هگزی، فرزند مرحوم ناصر هگزی، اولین شخص خاص است کدام ممکن است همراه خود مختارها تحقق کردیم.

مرحوم پدر خواهید کرد بهتر از دروازه بان فوتبال ایران در محدوده بهتر از های قرن شد، آن یک است گذشته تاریخی است، چون آن است اجتناب کرده اند عابدزاده، گران قیمت بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان های فوق العاده عکس عنوان برده شد، پیش بینی می سر خورد این مدت پدر او را محدوده کنید. شکاف: ادامه دارد؟

حتماً خواهید کرد هم به این در نظر گرفته شده می کنید کدام ممکن است چه قدر به پدرم خوشحال از می کنم، جام جهانی سر خورد، المپیک سر خورد، جام ملت ها ۲ را برد، ورزشی های آسیایی را برد، جام تجهیزات گلف های آسیا را برد، خدا وکیل ممکن است است. برابر پدرم خواه یا نه ممکن است خوشحال از می کنم؟ ۹ تنها دروازه بانان در همه پست ها چنین ادعایی دارند. خوشحالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از می‌کنم کدام ممکن است به همان اندازه همین جا متخصصان فوتبال ایران پدرم را محدوده کردند. بعد از همه در نظر گرفته شده می کنم اگر مورد توجه قرار گرفت اهالی فوتبال ساده سراسری بود، دیگران پدرم را محدوده می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید برخی اجتناب کرده اند دوستان کارکنان سراسری {به دلیل} کنجکاوی تجهیزات گلف، دیگران را محدوده می کردند.

در صورت وجود آنها پدر در این زمان بودند به تذکر خواهید کرد {چه کسی} شناخته شده به عنوان بهتر از دروازه بان گذشته تاریخی فوتبال ایران محدوده می شد؟

شخصاً عابدزاده را محدوده کردند با این حال او هم بهروز سلطانی را خیلی دوست داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد اگر یکپارچه می داد جایگاهش در فوتبال ایران خیلی بعدی اجتناب کرده اند آن چیزی بود کدام ممکن است هست.

تذکر خواهید کرد دانستن درباره ابن ناصر حجازی چیست؟ {چه کسی} جز پدر عنوان داشت؟

اول ناصر هگزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد احمد عابدزاده را محدوده می کردم، با توجه به مهدی رحمتی، اگر این اتفاق برای او نمی افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جام جهانی می سر خورد، قطعاً به خاطر تداومش، عنوان بالاتری در فوتبال ایران داشت. اتفاقی شبیه عابدزاده می افتاد.

به تذکر خواهید کرد ناصر هگزی همراه خود بقیه فرق دارد به همان اندازه جایی کدام ممکن است به تذکر خواهید کرد رقبا برای یکی دیگر است؟

آخر {کسی که} اجتناب کرده اند منچستر، پاری سن ژرمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال سراسری اش هدایت داشت در سی سالگی تمام شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همراه با همه اینها افتخارات عکس هم داشته باشد. باید همراه خود بقیه فرق داشته باشد.

اجتناب کرده اند اینکه وارث ناصر هگزی آتیلای گران قیمت هستید چه احساسی دارید؟

ممکن است شخصا حس عجیبی دارم، عالی اسم انصافاً اجتناب کرده اند پدرم به یاد دارم، ۱۱ سال پیش فوت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است هشت سال است کدام ممکن است خارج اجتناب کرده اند ایران هستم، هرکس مرا همین جا در دیار غربت می بیند، اسمش را می آورند انگار دارند حرف می زنند. با توجه به عالی قدیس، این بهترین ثروت است، {هیچ کس} با توجه به پدر ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل ناسالم نمی گوید، او عنوان او را غول پیکر از آن آگاه است.

غول پیکر ترین مشخصه ناصر هگزی چیست؟ جاذبه، بالقوه هنری، خوش اخلاقی، غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید صراحت در لهجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداقت؟

همین بود، با این حال ممکن است صراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی پروایی او را بیش اجتناب کرده اند هر عامل عکس واقعاً دوست داشتم.

روابط خانوادگی مرحوم حجازی چگونه بود؟ خواه یا نه {در خانه} انصافاًً مشخص بود؟

پدرم عاشق خانوار‌اش بود، مادرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک‌هایش را دوست داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جرات می‌توانم بگویم هر جا کدام ممکن است بود برای شام برای اسکان می‌به اینجا رسید، علاوه بر این پیتزافروشی دوستش کدام ممکن است گهگاه به آنجا می‌سر خورد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای شام برخورد کردن برای اسکان نبود، عشق. همراه خود خانوار اش بود

چرا مرد ناصر هگزی دروازه بان نشد؟

ممکن است واقعاً دوست داشتم دروازه بان باشم، با این حال پدرم مخالفت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است دروازه بان سطح عالی کار سختی است.

اگر برگردی؟

ممکن است قطعا عالی دروازه بان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروازه بان غول پیکر می شدم، هرچند کدام ممکن است مثل پاپا به سختی ترسو بودم!

خواه یا نه باید ترسیدی؟

مطمئنا، بعد از همه گاهی به شوخی می گفتم کدام ممکن است چرا پدرت در دروازه بان نامرد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می ذکر شد اگر ممکن است ترسو بودم بهتر از دروازه بان ایران نمی شدم! در شوخی چون پدر همراه خود عقلش ورزشی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر پای گیمرها حریف فرو نمی سر خورد، می گفتند نامرد است!

را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به شجاعت چه ذکر شد؟

می ذکر شد منصور الرشیدی در دوران فوتبالم اجتناب کرده اند ممکن است شجاع تر بود، با این حال ممکن است همراه خود عقلم فوتبال ورزشی می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پلانک های زیادی ورزشی می کردم!

عملکرد غرور در اقامت شخصی ناصر هگزی چیست؟

پدرم پرشور بود، همراه خود ما خوشایند رفتار می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده عشق آمیز بود، با این حال انصافاًً اجتناب کرده اند تذکر روانی متاثر اجتناب کرده اند شخصیت او بود، مغرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری فوق العاده جالب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار خاص او همراه خود عشق در کنار بود.