همسر رئیسی: زنان در برخی از نقاط جهان لباس خواب می پوشندعضو هیئت علمی شهید بهشتی با انعکاس تاریخچه نگاه غرب به زن گفت: غربی ها زنان را زندانی می کردند و امروز زنان را کنار می گذارند تا جایی که امروزه زنان در برخی نقاط دنیا با لباس خواب در انظار عمومی ظاهر می شوند.