واگذاری پایین ۲۰۰ متری به خانوار‌های دارای ۳ فرزند چه شرایطی دارد؟به گزارش گروه مالی ایسکانیوز، پروانه اصلانی مدیرکل محل کار اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: {افرادی که} فرزند سوم آن‌ها بعد اجتناب کرده اند ابلاغ قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار و جوانی باند متولد (۲۴ آبان ۱۴۰۰) شده باشد می‌توانند برای بار دوم اجتناب کرده اند چشم اندازها دولتی استفاده کنند.

وی دلیل داد: یعنی اگر کسی شکل «ج» او صورتی است (اجتناب کرده اند تسهیلات یارانه‌های مسکن استفاده کرده است) هر دو تصرف دارد می‌تواند برای بار دوم ساده یکبار اجتناب کرده اند چشم اندازها دولتی استفاده کنند.

وی همراه خود یادآوری این‌کدام ممکن است در بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی بین شهرهای ۵۰۰ هزار نفر به بالا و ۵۰۰ هزار نفر حل و فصل تمایز‌هایی در قوانین دیده شده است، شکسته نشده داد: خانوار‌هایی کدام ممکن است مشمول این قوانین می‌شوند یعنی فرزند سوم آن‌ها اجتناب کرده اند ۲۴ آبان سال قبلی متولد شده و ساکن شهرهایی همراه خود باند کمتر اجتناب کرده اند ۵۰۰ هزار نفر هستند می‌توانند حدود ۲۰۰ متر پایین اجتناب کرده اند وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه استانی اکتسابی کنند.

اصلانی افزود: افرادی که در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر باند مسکن می‌کنند می‌توانند در شهرهای مجاور، شهرهای نزدیک، شهرهای جدید، شهرک‌ها و هر دو شهرهایی کدام ممکن است پیرمردها متولد آن جا هستند با توجه به اینکه کمتر اجتناب کرده اند ۵۰۰ هزار نفر باند باشند اجتناب کرده اند این ۲۰۰ متر پایین هر دو واحد مسکونی استفاده کنند.

وی اظهار داشت: به عبارت تولید دیگری افرادی که در شهرهای کمتر اجتناب کرده اند ۵۰۰ هزار نفر باند هستند می‌توانند ۲۰۰ متر پایین بگیرند و افرادی که در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر باند مسکن می‌کنند می‌توانند در شهرهای مجاور و هر دو شهرهایی کدام ممکن است امکان تامین پایین موجود است واحد مسکونی هر دو پایین اکتسابی کنند و در آن جا اقدام به مونتاژ واحد مسکونی کنند.

مدیرکل محل کار اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همراه خود دقیق این‌کدام ممکن است به نامزدها، همراه خود شرایط اشاره کردن شده پایین به هزینه تمام شده واگذار می‌شود،‌افزود:  قیمت تمام شده همراه خود قیمت‌های کنار هم قرار دادن سازی پایین فکر می‌شود. پایین‌هایی کدام ممکن است ادعا به به نامزدها داده شود در ادارات راه و شهرسازی و براساس قیمت تمام شده اصرار می‌شود ومتقاضی می‌تواند آن را محدوده تدریجی.

اصلانی اظهار داشت: نامزدها مشمول می‌توانند طبق روال زودتر به سامانه قالب‌های حمایتی به معامله با saman.mrud.ir مراجعه و امکان پرونده عنوان حمایت اجتناب کرده اند خانوار و جوانی باند را محدوده {و شهر} مورد تقاضای شخصی را برگزینند تادر مرحله بعد مورد پالایش قرار گیرد.

وی افزود: پرونده عنوان قصد کردن پذیرش قطعی نیست اما علاوه بر این بعد اجتناب کرده اند پالایش و بازرسی اگر مشمول قوانین قرار گرفتند در تکنیک اجرای قوانین به ادارات راه و شهرسازی راه اندازی شد می‌شوند و اقدامات اجباری انجام می‌شود.

مدیرکل محل کار اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: زمان نوک پرونده عنوان {در این} سامانه ادعا نشده، با این حال اجرای این قوانین منوط به تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۴ قوانین است کدام ممکن است این آئین نامه برای تصویب به هیات وزیران کشتی شده به همان اندازه در اصل کار قرار گیرد. ­

انتهای پیام/