وزیر انرژی: منصفانه میلیون مشترک جدید به جامعه انرژی الکتریکی اضافه شد


به گزارش افق نیوز علی اکبر محرابیان در بازدید معاون اول رئیس جمهور اجتناب کرده اند وسط سراسری تخصیص انرژی الکتریکی افزود: تامین مثبت آب و انرژی الکتریکی جدا از تحمیل رضایتمندی، زمینه را برای افزایش اشتغال در ملت لوازم.

وزیر انرژی عدم توازن در بخش انرژی الکتریکی را مشکل بی نظیر این وزارتخانه در شرایط کنونی دانست و افزود: کمیت محافظت و تامین انرژی الکتریکی ساکنان شهرها و روستاها به میزان ۱۰۰ سهم در وضعیت مطلوبی قرار دارد. شهرها و ۹۹.۷ سهم روستاها انرژی الکتریکی دارند.

وزیر انرژی همراه خود ردیابی به قابلیت های خانه ذکر شد: در رشد نیروگاه ها از هفت هزار مگاوات به بیش اجتناب کرده اند ۸۶ هزار مگاوات رسیده ایم و این است در شرایطی است کدام ممکن است در صنعت انرژی الکتریکی به خودکفایی رسیده ایم و این است امر باعث شده است. معنی بالایی برای صادرات.»

وی در خصوص صنعت سدسازی نیز ذکر شد: ایران جزو اولین ملت ها در فناوری سدسازی است و تعهد های متعددی را در خارج اجتناب کرده اند ملت اجرا کرده است.

محرابیان وضعیت صادرات ارائه دهندگان فنی و مهندسی مرتبط همراه خود آب و انرژی الکتریکی را جذاب تعیین مقدار کرد و ذکر شد: بیش از پنجاه سهم صادرات ارائه دهندگان فنی و مهندسی به صنعت آب و انرژی الکتریکی اختصاص دارد کدام ممکن است آرم دهنده پیشرفت ملت {در این} بخش است.

وی همراه خود ردیابی به تلفات اولیه جامعه انرژی الکتریکی ۹.۲ درصدی در وب تخصیص ملت، ذکر شد: سال قبلی در بالا خوردن همراه خود کسری ساخت ۱۵ هزار مگاواتی مواجه بودیم.

محرابیان افزایش امکانات غیرمجاز رامسر، عدم تعادل پولی و افزایش سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات بخش شخصی اجتناب کرده اند وزارت انرژی را اجتناب کرده اند مشکلات این بخش دانست و افزود: ارتقای درجه قابلیت ساخت انرژی الکتریکی، رشد و رشد افزایش زیرساخت جامعه و مدیریت تقاضا افزایش خوردن و افزایش اقتصاد انرژی الکتریکی یکی اجتناب کرده اند راه رفع های این مشکل ها است.