وزیر کشور: کمیسیون رسیدگی به اغتشاشات تشکیل شد


رئیس شورای امنیت کشور از تشکیل کمیسیون تحقیق و تفحص برای بررسی ناآرامی های اخیر خبر داد.

به گزارش ایرنا، «احمد وحیدی» اعلام کرد: در راستای حفظ حقوق مردم و حاکمیت قانون، کمیته تحقیق و تفحص درباره اغتشاشات اخیر با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل شد.

رئیس شورای امنیت کشور خاطرنشان کرد: رسیدگی جدی به حقوق قربانیان حوادث و آشوب های اخیر وظیفه این کمیته است.