وضعیت خطرناک فرونشست زمین در مناطق ۱۸ و ۱۹ تهراناین در حالی است که علیرغم اینکه میزان فرونشست زمین در سطح شهر و دشت های اطراف تهران بسیار متفاوت است، آخرین آمار رسمی سازمان زمین شناسی کشور نشان می دهد که میزان فرونشست زمین در دشت های اطراف تهران بین ۱۷ تا ۲۴ سانتی متر در هر واحد است. سال اگرچه نرخ فرونشست در سطح شهر به ویژه در مناطق مرکزی و شمالی تهران کمتر از این مقدار است.