وقتی فاجعه به شما سر می‌زند!
در فیلم‌ها، افراد هنگام وقوع حادثه، با دستان خود در هوا می‌دوند و می‌دوند. اما واقعیت این است که طبیعی ترین واکنش انسان در مواجهه با خطر توقف و خشک شدن در جای خود است. در واقع آنها هیچ کاری نمی کنند.