(ویدئو) روش احمقانه عقاب برای شکار بز کوهی!بز برای فرار از چنگ عقاب فرار کرد. کشیدن یک بز کوهی بر فراز صخره توسط عقاب وحشیانه ترین عمل طبیعت است. عقاب سعی می کرد بز گرفتار شده را بردارد و پرواز کند، اما بز شروع به دویدن از روی صخره ها کرد.

عقاب ها معمولا پستانداران کوچکتر را شکار می کنند و هرگز به حمله به گرگ یا خرس فکر نمی کنند. اما شاید احمقانه ترین روش آنها شکار بزهای کوهی باشد. شکار این بز ناموفق بود و بز موفق به فرار شد و عقاب خوش شانس بود که آسیب جدی ندید.