(ویدئو) نمایش غنائم به‌دست آمده از روسیه در کی‌یف
غنائم نابود شده جنگ در تضاد کامل با آواز پرندگان و درختان شاه بلوط شکوفا شده در خیابان آرام در محله دولتی پایتخت اوکراین قرار داشتند.