(ویدئو) واکنش دیوانه وار یک خرس با دیدن خود در آینه!


این ویدئو آینه ای را نشان می داد که شخصی در محل عبور خرس قرار داده بود و وقتی حیوان از جنگل عبور کرد و به آینه رسید، به آن نگاه کرد و وحشت کرد. این ویدئو نشان می دهد که خرس با ترس در اطراف آینه سرگردان است و آنچه را که در آینه می بیند دنبال می کند و قبل از اینکه آن را به زمین بزند به او حمله می کند.