پارچه برای شکستن اتحادیه تنظیم شده است


تابناک فارس به نقل از صدا و سیما: غلامرضا سالاری افزود: این واحد صنفی به دلیل چندین گرانی به نصب پارچه محکوم شد و مجازات توسط عاملان اجرا شد.
سالاری افزود: در راستای تشدید برخورد با زورگویان به ویژه گرانفروشان مقرر شد پس از چیدمان پارچه های واحدهای زورگو اعم از اتحادیه، تولید، آموزش، درمان بدون اغماض، تخلفات به شهروندان اطلاع رسانی شود. و قانون شکنان