پازل هوش چالش برانگیز؛ کدام یک از ۳ معلم فوت کردند؟


فرادید| در هوش بصری امروزی سعی کنید فورا تشخیص دهید کدام یک از معلمان زیر مرده اند؟!

یکی از سه معلمی که در تصویر می بینید مرده است و جسد او را می بینید یا به عبارتی روحش را می بینید چون چند ساعت پیش فوت کرده است. حالا حدس بزنید کدام یک مرده است.

پازل هوش چالش برانگیز؛  کدام یک از 3 معلم مرده است؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

رمز و راز معلم فقید

معلم در تصویر مرده است و شما روح او را می بینید.

پازلی برای هوش های چالش برانگیز؛  کدام یک از 3 معلم مرده است؟

منبع: بگو