پاسخ ترامپ به راهنمایی کسب ماسک الن؛ ممکن است به توییتر برنمی گردم!!الن ماسک به تد تاک در ونکوور در این سیستم توییتر ذکر شد: «ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنم انحصار آزادی دقیق فوق العاده ضروری است.