پایان ماجرای استعفا یا استیضاح شهردار شیراز/ اصنافی دوباره استعفا داد
استعفا یا استیضاح شهردار این کلانشهر از شامگاه پنجشنبه آغاز شد; زمانی که خبر تصمیم شورای شهر در جلسه ای فوق العاده و بدون حضور رسانه ها برای استیضاح شهردار رسید، این خبر که بمبی در فضای اطلاع رسانی شیراز بود، واکنش های متعددی را در پی داشت.