پوشش گیاهی اصیل تهران تولید دیگری {نمی توانند} در پایتخت دوام بیاورندبه گزارش شفاف، شینا انصاری همراه خود ردیابی به انتخاب گونه های طبیعی در تهران خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به شرایط اقلیمی پایتخت اجتناب کرده اند جمله ضعیف بارندگی، گرمای نابهنگام بهار در سال های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف دارایی ها آبی برای فضاهای بی تجربه، بیشتر است برای افراد محلی گونه های طبیعی اجتناب کرده اند اصطلاح “گونه های سازگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی” بیشترین استفاده را ببرید از برخی اجتناب کرده اند درختانی کدام ممکن است در دهه های قبلی در تهران کاشته می شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط خوبی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی محسوب می شدند، اکنون {به دلیل} خشک شدن اجتناب کرده اند بین گذشت اند. شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری کنونی تهران

وی افزود: گروه پارک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه تهران در سال‌های فعلی همراه خود ملاحظه به شرایطی کدام ممکن است در زمینه کاشت درخت در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای درختکاری به وجود آمده است، ملاحظه به مواردی شبیه سایه‌زنی، گل‌دهی، از دوام به سمت کم‌آبی، آفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته است. . برخی اجتناب کرده اند درختانی کدام ممکن است دارای این خواص هستند عبارتند اجتناب کرده اند چنار، گنجشک زبان، سرو، افرا، گزنه، برگ بو، افرا، اقاقیا پرورشی، ابریشم ایرانی، زیتون تلخ، یاس بنفش، گل ختمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ….

انصاری در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه گونه های طبیعی محلی در تهران کشت تبدیل می شود، اظهار داشت: متنوع اجتناب کرده اند پوشش گیاهی تهران ربطی به پوشش گیاهی خالص ندارند. بوته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درختچه‌های کهنسالی کدام ممکن است در تهران کشت می‌شود برای ادغام کردن بوته ها سوزنی‌برگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گونه‌هایی شبیه ماگنولیا، برفی، برگ بو، انار، شاه ماهی، نخل پنجه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکالیپتوس است. اکثر این پوشش گیاهی محلی ایران نیستند با این حال {به دلیل} قدمت کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاوت نسبی همراه خود شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری در متنوع اجتناب کرده اند مناطق شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حومه تهران اجتناب کرده اند آنها شناخته شده به عنوان اجزا فضای بی تجربه استفاده تبدیل می شود.

مدیرکل اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ایمن شهرداری تهران یکپارچه داد: اجتناب کرده اند سال های قبلی گونه هایی شبیه چنار، توت، سنجد، اقاقیا، کاج، سرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره در شهر تهران کاشته می شد کدام ممکن است در جاری حاضر برخی اجتناب کرده اند آنها {به دلیل} هوای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک. در تهران کمتر مورد استقبال قرار می گیرند. پایتخت سابقاً چینارستان شناسایی داشت، با این حال این درخت {به دلیل} از بند باز کردن همراه خود شرایط دمایی حال تهران، توصیه شده کمتری برای کاشت دارد. در جاری حاضر کاشت درخت توت به توضیحات مختلف اجتناب کرده اند جمله خواستن به هرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستر صحیح برای کپی کردن مگس سفید (به طور قابل توجهی در سال های قبلی) طرفدار نمی شود. درخت سنجد یکی اجتناب کرده اند گونه های بومی تهران بود کدام ممکن است قصد خوبی برای پرورش آن داشت، با این حال {به دلیل} آفت سوسکی کدام ممکن است اجتناب کرده اند برگ سنجد مصرف شده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت اشکال آفت، سنجد در جاری حاضر کمتر کشت تبدیل می شود.

وی افزود: اختلاف دما بین شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب تهران عاملی تاثیرگذار در محدوده گونه های طبیعی است. شناخته شده به عنوان مثال زیتون تلخ در جنوب تهران به خوبی تحمل تبدیل می شود با این حال در شمال تهران در قله ۱۶۰۰ متری {به دلیل} سرما.

الانصاری همراه خود ردیابی به اینکه در کاشت درخت کاج در تهران چه باید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه نباید کرد، اظهار داشت: کاج گونه ای همه وقت بی تجربه است، با این حال محلی تهران نیست، میوه ندارد، چوب آن تدریجی انبساط می تدریجی. بی تأثیر است در مصارف اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرصنعتی {به دلیل} سمی بودن، برگهای سوزنی برگ کاج کمتر برای پرندگان لانه می کنند، پوشش گیاهی در زیر تاج شخصی انبساط نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اکسیژن برگهای سوزنی برگ کاج در مقابل همراه خود چنار، سرو فوق العاده کم است. بلوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجد.

وی اظهار داشت: درخت کاج به سمت سموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران اسیدی حساس است. به توضیحات مختلف آفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی در فراگیر درخت کاج ترکیبی می شوند. {به دلیل} از گرفتن برگ های سوزنی، مرحله کوچکتری را می پوشانند، هوا را تصفیه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات ساخت اکسیژن کم است. کاج ناخوشایند فراگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر درخت را اسیدی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انبساط سایر گونه های طبیعی جلوگیری می تدریجی.

انصاری افرود: در سال های فعلی شومینه سوزی هایی کدام ممکن است در حیاط پشتی های جنگلی رخ می دهد بیشتر اوقات در قلمه های کاج بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} اشتعال بیش از حد برگ های سوزن های خشک (صمغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزین)، جدا از این، پرندگان تمایلی به لانه سازی روی شاخه ها ندارند. اجتناب کرده اند این درخت .

وی همراه خود ردیابی به پیامدهای عقب کشیدن کشت گونه های غیربومی {در این} قلمرو اظهار داشت: واکنش آلرژیک هر دو حساسیت مفرط کدام ممکن است امروزه گریبانگیر متنوع اجتناب کرده اند خانوار ها شده است، به معنای واقعی کلمه هستند پاسخ تغییر کرده است به آلرژن های سیستم امنیت است. الگوی ای اجتناب کرده اند آلرژن در یک واحد قلمرو گرده گیاهانی است کدام ممکن است محلی آن قلمرو نیستند. سیستم امنیت ساکنان آن قلمرو اجتناب کرده اند این ماده مصون نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چرخ دنده می توانند پاسخ های آلرژیک از حداکثر به طور قابل توجهی در کودکان، جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها تحمیل کنند.

مدیرکل اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ایمن شهرداری تهران افزود: وجود سنبل آبی کدام ممکن است به سادگی در گل فروشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستفروشان به کالا می رسد الگوی خوبی اجتناب کرده اند ورود گونه های غیر محلی به ملت است. اسطوخودوس اجتناب کرده اند گونه های مهاجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر محلی ایران است کدام ممکن است {به دلیل} به نظر می رسد زیبای شخصی شناخته شده به عنوان منصفانه گیاه تزئینی وارد ملت شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است اجتناب کرده اند نامش پیداست جدا از کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا در مرحله شهر، وارد تالاب های ملت نیز شده است. برای عجله انبساط می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث آسیب انتقادی به لایه های زیرین حوضچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن موجودات خشمگین تبدیل می شود. انسداد قایق ها، آسیب های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب به صنعت گردشگری نیز اجتناب کرده اند مشکلات بی نظیر حال این مهاجم است.

وی یکپارچه داد: در شرایطی کدام ممکن است ملت همراه خود فاجعه آب مواجه است، ورود پوشش گیاهی مهاجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرمصرفی شبیه پالونیا ۹ تنها انتخاب طبیعی محلی ملت اما علاوه بر این دارایی ها آبی را نیز شبح می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گونه های خارجی نیز می توانند حساس باشد. ناقلین مختلف بیماری».

الانصاری در نهایت به پوشش گیاهی صحیح برای کشت در تهران ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کاشت پوشش گیاهی سازگار همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای تهران شبیه بید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقاقیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها میوه شبیه سنجد، خرمالو، عناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره ممکن است پرندگان بومی را فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً تدریجی. اطراف شهری: این گونه های انصافاً در جاری مهاجرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوانی در اکوسیستم شهری هستند. اجتناب کرده اند طرفی همراه خود ملاحظه به ممنوعیت کشت باغ در تهران (کدام ممکن است خواستن به آبیاری مشترک دارد)، شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری خشک تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی فعلی، درختچه های رنگی همراه خود مساحت بزرگ بهتر از متفاوت برای گونه های طبیعی آبزی شبیه باغ هستند. .

تأمین: ایسنا