پول خارجی محبوب برای تامین دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی لغو نشده است


محمد هاشمی رئیس وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت ذکر شد: تاکنون لغو پول خارجی محبوب برای تامین دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی وزارت بهداشت در بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ نشده است. پول خارجی محبوب شکسته نشده دارد.”

او می گوید کدام ممکن است اگر پول خارجی محبوب اسقاط شود، مابه التفاوت به معنای واقعی کلمه هستند غیر از تهیه کننده به بلعیدن کننده منتقل تبدیل می شود. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار موسسات بیمه، مانده ریالی به این گروه ها تیز کردن تبدیل می شود به همان اندازه همراه خود کاهش فرانشیز پرداختی مبتلایان، تغییری در تیز کردن های مبتلایان نسبت به سال ۱۴۰۰ تحمیل نشود.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان