پوگبا: وقتی شرایط منچستریونایتد خوشایند نیست حضور در کارکنان سراسری به ممکن است قدرت می دهد


همراه خود احترام .

شخصاً تعدادی از شرکت کننده منچستری هستند کدام ممکن است پرشور هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مقایسه با ماهر حرکت می کنند.