پیامک اختراع حجاب برای شکوهش لواسانی همراه خود «چادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساق»!مجدا لواسانی: دوست عزیزی کدام ممکن است این حجاب را اختراع کرد، در نظر گرفته شده می‌کنم همراه خود ما شوخی می‌کرد هر دو باید به توجه دکتر مراجعه تنبل. همراه خود اکتسابی این پیامک خندیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشیمان شدم اجتناب کرده اند این همه بی احتیاطی کدام ممکن است {هر روز} پیش می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است جریمه های زیادی را در پی داشته باشد.