پیش آگهی اوتیسم همراه خود کمک هوش مصنوعیدانشمندان می‌گویند همراه خود افزایش تا حد زیادی، این الگوریتم می‌تواند پیش آگهی‌های فوری‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس‌تری بدهد، معامله با‌های فوق العاده متمرکز را طرفدار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک منشأ اوتیسم در ذهن را توسعه دهد.