پیش سوراخ بینی بازار مسکن در روزهای بلند مدت/ رکورد به مکان خواهد رسید؟به گزارش گروه مالی ایسکانیوز، سید رضا قهاری اظهار کرد: خاص است کدام ممکن است وجود نقدینگی بالا روی هر کالایی تاثیر می‌گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار تورمی تحمیل می‌تدریجی؛ اجتناب کرده اند کالاهای مصرفی گرفته به همان اندازه کالاهای سرمایه‌ای هر دو حتی تجملاتی. وابسته است پول به کدام بخش برود. وقتی در یک واحد بخش لبریز می‌شود به بخش تولید دیگری سرایت می‌تدریجی.

اصولاً بیاموزید:

وی افزود: مسکن در همه زمان ها قابلیت پذیرش نقدینگی مازاد را دارد. در سال جاری هم به تذکر می‌رسد خم شدن توام همراه خود انبساط قیمت داشته باشیم. یعنی در عین جاری کدام ممکن است پیشنهادات کساد {خواهد بود}، قیمتها مقداری بالا می‌رود.

این کارشناس بازار مسکن همراه خود ردیابی به کاهش توان مشتریان مصرفی اظهار داشت: در بخش مسکن پول موجود است ولی کف دست اقشار مصرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که خواستن برای مقابله با دارند نیست. به همین دلیل {به سمت} کالایی شدن می‌رود. در واقع بخش سرمایه‌ای هم به اشباع رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت آن پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید به ابعاد ۲ سال قبلی دچار انبساط نشود با این حال مقداری تورم را ممکن است داشته باشد.

اصلا نباید به نهضت سراسری مسکن در نظر گرفته شده کرد

قهاری همراه خود خاص اینکه بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز کماکان در خم شدن {خواهد بود} تاکید کرد: نمی‌توان روی قالب نهضت سراسری مسکن حساب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نظر من اصلا نباید فکرش را بکنیم. اجتناب کرده اند ابتدا هم لزومی نداشت کدام ممکن است مقامات مانترا مونتاژ سالیانه خوب میلیون واحد مسکونی را بدهد. این وعده به تحمیل سازمانی منجر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه نهایی تحمیل می‌تدریجی کدام ممکن است نتایج اجتماعی جستجو در دارد.

وی خاطرنشان کرد: مسکن مهر هم مربوط به قالب نهضت سراسری مسکن بود کدام ممکن است تعدادی از مقامات را بدهکار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد بعد اجتناب کرده اند ۱۵ سال انصافاً به تمام نرسیده است. اگر مقامات این سیستم‌ای دارد نباید زمان مختصر برای آن تصمیم گیری تدریجی؛ از دادن وعده ای کدام ممکن است قابلیت اجرا ندارد باعث بی‌اعتمادی گروه می‌شود. مقامات اگر حدس و گمان به کاری در تعهد نهضت سراسری مسکن انجام دهد باید ابتدا اعتمادسازی تدریجی. یعنی واحدهایی را بسازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه دهد به همان اندازه به طور منظم مردمان دلگرم شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال کنند.

تحرک تدریجی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در بخش شخصی

این کارشناس بازار مسکن همراه خود خاص اینکه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز همواره در اختیار بخش شخصی {بوده است} اظهار داشت: علیرغم انبساط قیمت نهاده های ساختمانی، معتقدم کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ به طور منظم بخش شخصی سرزنده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز به همان اندازه حدودی افزایش می‌یابد.

قهاری کسب اطلاعات در مورد پیش‌سوراخ بینی قیمت مسکن در سال جاری اظهار داشت: اگر بگوییم وضع مالی در مختصر مدت مناسب می‌شود هر دو قیمت خانه زیرین می‌آید مقداری در اطراف اجتناب کرده اند واقعیت است. سابقه نداشته کدام ممکن است قیمت موارد {در میان} مدت هر دو بلندمدت کاهش پیدا تدریجی. مسکن هم اجتناب کرده اند این قاعده مستثنی نیست. ساده می توان جلوی انبساط قیمت را گرفت. اگر مقامات تمایل دارد مانع افزایش قیمتها شود باید انبساط نقدینگی را مهار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را به حداقل برساند.

وی اظهار کرد: طبیعتا هرکس امتحان شده می‌تدریجی سهم بیشتری اجتناب کرده اند پول داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث رقبا در کسب می‌شود. اگر کالای مدنظر همراه خود ضعیف در دسترس بودن مواجه باشد قیمتش بالا {می رود}. در بخش مسکن این مثال موجود است کدام ممکن است در دسترس بودن به ابعاد تقاضا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سالهای قبلی مرتبا قیمت آن مرتفع است. تورم نهایی هم وضعیت آن را بدتر کردن کرده است.

متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۵ میلیون تومان

به گزارش ایسنا، اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه درست مثل سال در گذشته به همین ترتیب ۶.۲ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ نسبت افزایش دارد. بنابر ادعا موسسه مالی مرکزی هم‌چنین انواع پیشنهادات {انجام شده} {در این} ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته ۱۹.۹ نسبت کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل همراه خود ماه درست مثل در سال در گذشته ۲۹.۶ نسبت افزایش آرم می‌دهد.

تأمین: ایسنا

انتهای پیام/