چاقی در کودکان – دکتر وب سایت رسمی محمد صفریان٪


چاقی در کودکان مشکلی جدی محسوب می شود که سلامت آنها را تهدید می کند. چاقی در کودکان یک عامل از پیش تعیین شده برای وجود چاقی در بزرگسالی است. کودکان چاق که در دوران نوجوانی چاق هستند ، می توانند در بزرگسالی به شدت چاق شوند ، 80 درصد از نوجوانان چاق در بزرگسالی چاق هستند.

BMI یک شاخص غربالگری است. روش محاسبه در کودکان و بزرگسالان یکسان است ، البته باید توجه داشت که در کودکان تفسیر آن بر اساس صدق و منحنی های آن بر اساس جنسیت است. کودکانی که شاخص توده بدنی (شاخص توده بدنی) آنها بیش از 95 درصد (بسته به سن و جنس) است ، چاق هستند و بین 95-95 درصد دارای BMI هستند و در معرض چاقی هستند.

جدول 1: طبقه بندی وزن کودکان بر اساس شاخص BMI

شکاف BMI بر اساس سن و جنس (درصد)
وزن کم

کمتر از 5

وزن مناسب

مساوی یا بزرگتر از 5 و کمتر از 85

مواجهه با چاقی

مساوی یا بزرگتر از 85 و کمتر از 95

چاق

مساوی یا بزرگتر از 95

دیدگاهتان را بنویسید