چالهان اولو: اینتر بسیار قوی تر از میلان است. زلاتان هیچ نقشی در اسکودتوی میلان نداشت


سامی لانو

داداش، هم تیمی هایت این مصاحبه را با راجب زلاتان به اشتراک نمی گذارند؟
اسکلت کتاب زلاتان در پاورقی نیست
خدا رحمت کند مالدینی را که این را روی دروازه گذاشت
زلاتان با بیش از ۵۰۰ گل رسمی و ۳۰ جام می خواهد جلب توجه کند؟
وقتی تمام فصل برای دیدن از میلان رفتی چه اتفاقی برایت افتاد؟
نقش زلاتان در قهرمانی نیز بخشی از خداحافظی شماست
او انتظار دارد سکوها فریاد بزنند
میلان آنقدر طولانی نیست که شما را در سکوهای خود این همه اسطوره بنامد
تو زنتا جمعش نکن از مربی ایراد نمیگیری