چرا ایران از رأی دادن به قطعنامه «حق بر محیط زیست سالم و پایدار» خودداری کرد؟
سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح علت ممتنع ایران از قطعنامه «حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار» در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: در واقع یکی از دلایل مهم عدم وجود این قطعنامه است. اجماع بر سر این قطعنامه و امتناع تعدادی از کشورها از آن، بسیاری از کاستی ها، نادیده گرفتن وظایف و وظایف قدرت های بزرگ استعمارگر به ویژه دولت های غربی، باعث تخریب محیط زیست و ایجاد بحران و ناامنی در جهان در این قطعنامه می شود.