چرا مسکن پیشرو شد؟مسکن در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ رهبر بازار در بازده شد. پیام این شاگرد اول چیست؟ تحقیقات «دنیای اکوت‌ست» نشان می‌دهد که برزخ سرمایه‌گذاران بازار رقابتی در اکثر ماه‌های پایانی سال جاری – تحت تأثیر وضعیت متوسط ​​ریسک غیراقتصادی – یکی از عوامل اصلی بیشترین افزایش مسکن است. قیمت ها نسبت به سایر بازده ها البته این رتبه اول کاملا به ضرر خانه اولی است.