چرا CICO چنین برآورد دقیقی از کاهش / افزایش وزن دارد؟فرض کنید دو نفر (شخص A و شخص B) هستند که روزانه 1800 کالری می سوزانند. شخص A کربوهیدرات زیادی برای استفاده از انرژی داشت و شخص B هیچ سوزاندن نداشت. به منظور استدلال ، فرض کنیم که شخص A از تمام کربوهیدراتهای موجود برای انرژی خود استفاده کرده است و شخص B از ذخایر چربی منحصراً برای محتوای چربی استفاده کرده است.

فرد به ارزش 625 گرم می سوزاند "محتوا" (625 گرم کربوهیدرات در 4 کالری در گرم) ، در حالی که شخص B فقط 300 گرم ارزش (300 گرم چربی x 9 کالری در گرم) می سوزاند. با وجود تعداد دقیق کالری سوزانده شده ، کل جرم مورد استفاده کاملاً متفاوت بود. چگونه می توان این تفاوت جرم در کالری را به طور دقیق ردیابی کرد؟

/ u / ارائه شده توسط sapphireskyz
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید