چگونه ذهن انسان خاطرات را کنار، ذخیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم می تدریجی؟
در یک واحد اختراع آموزشی جلب توجه، دانشمندان علوم اعصاب ۲ نوع سلول مغزی را اختراع کرده اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر فیزیکی به ما کمک می کنند به همان اندازه خاطرات شخصی را تعیین کنید دهیم.