کاهان: ما برای تولید برق از انرژی هسته ای می خواهیم
اکنون به نظر می رسد که پاسخ به این سوال چندان دشوار نیست: «آیا این همه اصرار بر استفاده از انرژی هسته ای و پرداخت هزینه های آن ارزش داشت؟» حتی اگر از دیگر مصارف انرژی هسته ای صرف نظر کنیم و تنها تامین برق در کشور را در نظر بگیریم. ; پاسخ روشن است: «بله؛ ارزشش را داشت.”